Bai 3So do goc

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Hồ Diệu Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:36' 05-02-2012
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng

Gv:PHAN THỊ CHUYÊN
Trường: THCS ĐẠI ĐỒNG
Hình học 6
Ti?t 17.Bi 3.S? do gúc

&
ABC….
Góc…
Kiểm tra bài cũ:
Viết tên các góc trong hình vẽ ,chỉ rõ đỉnh cạnh của các góc đó ?
Tâm của thước
Vạch số 0
* Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc.
* Một cạnh của góc đi qua vạch số 0 của thước, cạnh còn lại của góc đi qua vạch nào thì đó là số đo của góc cần đo.
Vạch số 105
1050
Vạch số 0
Thước đo góc
Hãy đọc số đo các góc sau?
700
*Nhận xét:
Mỗi góc có một số đo, số đo của góc bẹt là 1800.
- Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800 .
Đo độ mở của cái kéo (h11),
của com pa (h.12)
?1
600
500
Hình 11
Hình 12
?Chú ý:
a) Trên thước đo góc người ta ghi các số từ 0 đến 180 ở hai vòng cung theo hai chiều ngược nhau để việc đo góc được thuận tiện. (hình 13)
b) Cỏc don v? gúc nh? hon d? l phỳt kớ hi?u l ` v giõy kớ hi?u l ".
10 = 60` ; 1` = 60"
Vạch số
105
Vạch số 105
O
x
y
Do các góc ở hình vẽ sau ?
1420
350
350
So sánh hai góc bằng cách so sánh số đo của chúng.
- Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.
Góc có số đo lớn hơn là góc lớn hơn, góc có số đo nhỏ hơn là góc nhỏ hơn.
So sánh các góc ở hình vẽ sau ?
1420
350
350
?2
450
180
Ở H.16,điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC.
Hãy đo để kiểm tra xem hai góc I AC và BAI có bằng nhau không?
?Quan sỏt các góc ở hình vẽ sau.
1420
350
350
?
450
180
Tìm góc vuông ,góc nhọn , góc tù trong hình 16/SGK.
Góc vuông
Góc nhọn
Góc tù
Góc bẹt


Bảng tóm tắt nhận biết một số góc thông dụng.
Bài 1/Sách LT
N?i các chữ cái và các chữ số để có một khẳng định đúng.
12
6
3
9
10
11
1
2
5
4
8
7
Bài 2/Sách LT. Hai kim phút và giờ của đồng hồ tạo thành một góc.Tính số đo mỗi góc đó tại thời điểm sau đây?
12
6
3
9
10
11
1
2
5
4
8
7


Góc xOy
x
O
y
Hoàn thành bản đồ tư duy.
1/ H?c:
- Học kỹ lý thuyết
- Thực hiện làm lại các bài tập và ví dụ đã học ở trên lớp.
Hướng dẫn về nhà
Bài 1/Sách LT
N?i các chữ cái và các chữ số để có một khẳng định đúng.
Đo các góc trong hình vẽ ?
?
Gãc cã sè ®o b»ng 900 lµ gãc vu«ng, ký hiÖu lµ 1v
Gãc nhá h¬n gãc vu«ng lµ gãc nhän.
Gãc lín h¬n gãc vu«ng nh­ng nhá h¬n gãc bÑt lµ gãc tï.
?
Bµi 2/S LT
Gãc lóc giê cã sè ®o b»ng 600
Gãc lóc 3 giê cã sè ®o b»ng 900
Gãc lóc 5 giê cã sè ®o b»ng 1500
Gãc lóc 6 giê cã sè ®o b»ng 1800
Gãc lóc 10 giê cã sè ®o b»ng 600
Gãc lóc 12 giê cã sè ®o b»ng 00
Chuùc möøng quyù Thaày, Coâ cuøng taäp theå hs lôùp 6a..Moät muøa xuaân vui veû !
Chúc mừng quý Thầy, Cô cùng tập thể hs lớp6/4.
Hưởng mùa xuân vui tươi và hạnh phúc.
Đến dự tiết học hôm nay
Thiep Xuan.swf
SEIKO
Thôøi gian thaûo luaän nhoùm vaø ño 6 goùc : 3 phuùt
Thôøi gian ño 3 goùc : 2 phuùt
SEIKO
Thôøi gian ño 3 goùc : 2 phuùt
SEIKO
I
L
K
900
450
450
1. §o gãc
a) Dông cô ®o:
sè ®o gãc
b) C¸ch ®o:
c) §¬n vÞ ®o:
2. So s¸nh hai gãc
3. Gãc vu«ng, gãc nhon,
gãc tï.
Gãc cã sè ®o b»ng 900 lµ gãc vu«ng, ký hiÖu lµ 1v
Gãc nhá h¬n gãc vu«ng lµ gãc nhän.
Gãc lín h¬n gãc vu«ng nh­ng nhá h¬n gãc bÑt lµ gãc tï.
1. §o gãc
a) Dông cô ®o:
sè ®o gãc
b) C¸ch ®o:
c) §¬n vÞ ®o:
2. So s¸nh hai gãc
3. Gãc vu«ng, gãc nhon,
gãc tï.
Gãc cã sè ®o b»ng 900 lµ gãc vu«ng, ký hiÖu lµ 1v
Gãc nhá h¬n gãc vu«ng lµ gãc nhän.
Gãc lín h¬n gãc vu«ng nh­ng nhá h¬n gãc bÑt lµ gãc tï.
600
600
600
B
A
C
?
1
2
3
4
5
6
900
1800
600
1500
900
300
sè ®o gãc
Bµi 14 (SGK/75): Xem h×nh 21. ¦íc l­îng b»ng m¾t xem gãc nµo vu«ng, nhän, tï, bÑt. Dïng gãc vu«ng cña e ke ®Ó kiÓm tra l¹i kÕt qu¶. Dïng th­íc ®o gãc t×m sè ®o mçi gãc.
Đo các góc trong hình?
Kiểm tra bài cũ:
Viết tên các góc trong hình vẽ,chỉ rõ đỉnh cạnh của các góc đó?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


về đầu trang

Click vào đôi chim để về đầu trang